Siirry pääsisältöön

Ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Naistenlahti 3 on tärkeä askel kohti tavoitteiden saavuttamista.

Energia-alan kvartaali on perinteisesti 25 vuotta. Lyhensimme kvartaalin 20 vuoteen (2010-2030), jonka aikana

 • Vähennämme CO2-päästöjä 95 %
 • Lisäämme uusiutuvien energialähteiden osuuden tuotannossamme 90 %:iin

Naistenlahti 3 tulee korvaamaan elinkaarensa päähän tulleen, yli 40-vuotiaan Naistenlahti 2:n. Uusi Naistenlahti 3 -kattilalaitos toteutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteiden mukaisesti.

Naistenlahti 3 vähentää käynnistyttyään 55 % Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöistä ja 20 % koko Tampereen hiilidioksidipäästöistä. Selittäviä tekijöitä on kaksi: Naistenlahti 3 pystyy tuottamaan energiaa 100 % uusiutuvilla polttoaineilla, joten turpeen käyttö Tampereella lopetetaan. Lisäksi uuden päävoimalaitoksen ansiosta maakaasun käyttöä muilla laitoksilla pystytään vähentämään.

Mitoitus mahdollistaa 100-prosenttisen puupolttoaineiden käytön

Kattila ja savukaasunpuhdistuslaitteet ovat suunniteltu siten, että laitoksella pystytään käyttämään hyvin erilaisia polttoaineita.

 • Pääpolttoaineina ovat uusiutuvat metsäperäiset biomassat, kuten metsähake ja metsäteollisuuden sivutuotteet.
 • Muita polttoaineita ovat A- ja B-luokan kierrätyspuu, C-luokan purkupuu ja SRF-kierrätyspolttoaine (= Solid Recovered Fuel).
 • Varapolttoaineena on jyrsinturve. Käynnistyspolttoaineina ovat tarvittaessa maakaasu ja kevyt polttoöljy.

A- ja B-luokan kierrätyspuu, kuten kuormalavat, luetaan biomassaksi. Poltettava C-luokan purkupuu voi sisältää pinnoitteita tai puunsuoja-aineita, mutta ei kyllästysaineita.

SRF valmistetaan pääosin erilliskerätystä energiajätteestä ja sisältää mm. muovia ja muita pakkausmateriaaleja, jotka eivät kelpaa materiaalikierrätykseen. Kierrätyspolttoaine on esikäsiteltyä eli lajiteltua ja murskattua. Se on kuivaa, eikä se haise.  Vastaanotettavan kierrätyspolttoaineen laadulle on määritetty raja-arvot mm. kloorin ja elohopean osalta. Kierrätyspolttoainetta poltetaan vain, kun palamislämpötila on riittävän korkea. Rinnakkaispoltossa on ympäristöluvan mukaisesti varmistuttava siitä, että kattilan tulipesän lämpötila on vähintään 850 °C ja palamiskaasujen lämpötila ylittää kaikissa olosuhteissa tämän lämpötilan vähintään kahden sekunnin ajan.

Laitoksella ei polteta käsittelemätöntä sekalaista yhdyskuntajätettä eikä vaarallisia jätteitä.

Kaikki polttoainekuljettimet sijaitsevat sisätiloissa tai ne on koteloitu, joten pölyämistä tai hajuhaittaa ympäristöön ei aiheudu.

Laitos puhdistaa päästönsä

Moderni voimalaitos, joka tehdään alan parhaita teknologioita käyttäen, on ympäristöystävällinen myös päästöjensä suhteen.

Savukaasun puhdistuksessa käytettäviä uusia kemikaaleja ovat ammoniakkivesiliuos, sammutettu kalkki ja aktiivihiili:

 • Ammoniakkivettä ruiskutetaan kattilaan palamisessa syntyvien typenoksidien (NOx) vähentämiseksi. Typenoksidit reagoivat ammoniakin ja hapen kanssa muodostaen typpikaasua ja vettä.
 • Sammutettu kalkki sitoo savukaasun happamia komponentteja (SO2, HCl ja HF).
 • Aktiivihiili vähentää kaasumaisia raskasmetalleja, dioksiineja ja furaaneja.
 • Hiukkaset ja niihin sitoutuneet PAH-yhdisteet erotetaan savukaasuista letkusuodattimella. Se poistaa lentotuhkaa ja muita partikkeleita savukaasuvirrasta tekstiililetkuilla suodattamalla.
 • Letkusuodattimelta savukaasut johdetaan savukaasupesuriin, jonka esipesurilla sitä pestään alkalisella pesuliuoksella. Tällöin savukaasun sisältämiä epäpuhtauksia, mm. rikkidioksidia ja hiukkasia, absorboituu veteen. Pesuliuosta kierrätetään ja sen pH:ta säädellään lisäämällä kiertoon tarvittaessa natriumhydroksidia. Pesuri sekä vähentää päästöjä että parantaa laitoksen hyötysuhdetta.
 • Pesun jälkeen savukaasut johdetaan lämmöntalteenottoon. Lauhduttimessa savukaasu virtaa tuubeissa ylhäältä alas ja kaukolämpövesi kulkee lauhduttimen vaippapuolella alhaalta ylös, jolloin savukaasun sisältämä lämpö siirtyy kaukolämpöveteen. Lauhdutuksen jälkeen savukaasut ohjataan pisaranerottimen kautta 90-metriseen piippuun. Piippu on kunnostettu vuosina 2015-2017.

Verrattuna vanhaan Naistenlahti 2 -voimalaitokseen muodostuvan lentotuhkan määrä vähenee huomattavasti, kun runsastuhkaisen jyrsinturpeen käytöstä luovutaan. Rinnakkaispolton tuhkia voidaan hyödyntää maanrakentamisessa.

Optio lisälauhduttimelle

Naistenlahti 3 -laitokseen on suunnitteilla myös savukaasujen lisälauhdutin. Lisälauhduttimella savukaasuista otettaisiin talteen loputkin teknisesti hyödynnettävissä olevasta lämmöstä lämpöpumpputeknologiaa hyödyntäen. Lauhdutin sijoitettaisiin olemassa olevan savukaasulauhduttimen jälkeen ennen savupiippua. Lisälauhduttimen käyttöönoton myötä Naistenlahti 3:n savukaasujen loppulämpötila laskisi 45–50 °C:sta arviolta 20–30 °C:een.

Naistenlahti 3: uusi voimalaitos kaukolämpöverkon sydämeen

Naistenlahti 3 on askel yhä kestävämpään energiantuotantoon